top of page
Make It
Make It
Make It
Make It

Етикети А6 стандардни

КОЛИЧИНА

105 x 150 mm

алкална хартија 75 g/m2

колор 4/0

обрез

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

ЦЕНА

Label A6 standard

Dimensions :

Material :

Printing :

105 x 150 mm

alcaline paper 75 g/m2

cmyk 4/0

/

1000

3000

5000

10000

20000

30000

Ask for a quote

Побарај понуда

Етикети А6 самолепливи

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

105 x 150 mm

самолеплива хартија 80 g/m2

колор 4/0

обрез

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

Labels A6 self-adhesive

Dimensions :

Material :

Printing :

105 x 150 mm

self-adhesive paper 80 g/m2

color 4/0

/

10000

10000

10000

10000

10000

10000

Побарај понуда

Ask for a quote

Етикети А6 PVC самолепливи

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

105 x 150 mm

самолепливо PVC

колор 4/0

обрез

50

100

300

500

1000

3000

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

Labels A6 PVC self-adhesive

Dimensions :

Material :

Printing :

105 x 150 mm

self-adhesive PVC

color 4/0

/

Побарај понуда

Ask for a quote

Квалитетна и соодветно дизајнирана етикета му дава дополнителна вредност, препознатливост и квалитет на Вашиот финален производ. Современите маркетинг истражувања покажуваат дека квалитетната и оригинална етикета најчесто е одлучувачкиот фактор за финален избор на продукт од страна на крајниот потрошувач. Кај нас имате можност да изработите етикета која најсоодветно ќе одговара на Вашите потреби. Изборот е голем, во зависност од типот на материјал, брендирање, доработка и секако намена. Доработките како парцијално лакирање или отисок со фолија даваат дополнителен квалитет на продуктот.


Побарајте понуда според Ваша спецификација или изберете некоја опција од нашата референтна спецификација во прилог.

A quality and properly designed label gives additional value, recognition and quality to your final product. Modern marketing research shows that a quality and original label is often the deciding factor for the final choice of a product by the end consumer. With us, you have the opportunity to create a label that will best suit your needs. The choice is large, depending on the type of material, branding, finishing and, of course, purpose. Finishes such as partial varnishing or printing with foil give additional quality to the product.


Request an offer according to your specification or choose an option from our reference specification attached.

Аркус Дизајн д.о.о. го задржува правото да направи измени и дополнувања на објавените ценовници во секое време и без претходна најава.

LOADING1.gif
bottom of page