top of page
Make It
Make It
Make It
Make It

Запалка ( лого-една боја )

КОЛИЧИНА

пластика

една боја, еднострано

Материјал :

Печат :

ЦЕНА

Lighter

Dimensions :

Material :

Printing :

20 x 10 x 55 mm

plastic

one color 1/0

30

50

100

Ask for a quote

Побарај понуда

Запалка ( лого-колор )

Материјал :

Печат :

пластика

колор , еднострано

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

Dimensions :

Material :

Printing :

10000

10000

10000

10000

10000

10000

Побарај понуда

Ask for a quote

Материјал :

Печат :

пластика

колор , еднострано

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

Dimensions :

Material :

Printing :

Ask for a quote

Вашето лого и податоци на запалката на едноставен, ефикасен и економичен начин оставаат белег на Вашиот бизнис идентитет. Имате можост да изберете разни варијанти на запалки и нивно брендирање согласно потребите - колор , двобојно или еднобојно. 


Побарајте понуда според Ваша спецификација или изберете некоја опција од нашата референтна спецификација во прилог.

Your logo and data on the lighter leave a mark on your business identity in a simple, efficient and economical way. You have the opportunity to choose different variants of lighters and their branding according to your needs - color, two-color or one-color.


Request an offer according to your specification or choose an option from our reference specification attached.

Аркус Дизајн д.о.о. го задржува правото да направи измени и дополнувања на објавените ценовници во секое време и без претходна најава.

LOADING1.gif
bottom of page