top of page
Make It
Make It
Make It
Make It

Знаменца на стапче

КОЛИЧИНА

до 4 различни креативи

во рамки на B5

кунсдрук 130 g/m2

колор 4/4

лепење на пластично стапче

Обем :

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

ЦЕНА

Paper Flags

Content :

Dimensions :

Material :

Printing :

up 4 different designs

B5

coated paper 130 g/m2

cmyk 4/4

mounting on plastic stick

30

50

100

300

500

1000

Ask for a quote

Побарај понуда

Знаменца на стапче А4

Обем :

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

до 2 различни креативи

во рамки на А4

кунсдрук 200 g/m2

колор 4/4

шиење на конец

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

Paper Flags A4

Content :

Dimensions :

Material :

Printing :

up 2 different designs

A4

coated paper 130 g/m2

cmyk 4/4

mounting on plastic stick

10000

10000

10000

10000

10000

10000

Побарај понуда

Ask for a quote

Обем :

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

Content :

Dimensions :

Material :

Printing :

Ask for a quote

Знаменцата се маркетинг материјали кои се поставуваат на самото место на продажба на Вашиот продукт, промоција на Вашиот бизнис или организиран настан. Се изработуват во различни димензии и форми, а потоа се зашиваат на конец, сатенска лента или може да зе закачат на пластично стапче.


Побарајте понуда според Ваша спецификација или изберете некоја опција од нашата референтна спецификација во прилог.

Flags are marketing materials that are placed at the point of sale of your product, promotion of your business or organized event. They are made in different sizes and shapes, and then they are sewn on a thread, a satin ribbon or they can be attached to a plastic stick.


Request an offer according to your specification or choose an option from our reference specification attached.

Аркус Дизајн д.о.о. го задржува правото да направи измени и дополнувања на објавените ценовници во секое време и без претходна најава.

LOADING1.gif
bottom of page