top of page
Make It
Make It
Make It
Make It

Испратница A5

КОЛИЧИНА

100 листа + корица

210 x 150 mm

NCR 70 g/m2 + хр. картон 250 g/m2

една боја  1/0

перфорација, укоричување

Обем :

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

ЦЕНА

Delivery notes A5

Content :

Dimensions :

Material :

Printing :

100 sheets + cover

210 x 150 mm

NCR 70 g/m2 + semi-coated 250 g/m2

one color  1/0

perforation, binding

30

50

100

300

500

1000

Ask for a quote

Побарај понуда

Испратница А4

Обем :

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

100 листа + корица

297 x 210 mm

NCR 70 g/m2 + хр. картон 250 g/m2

една боја  1/0

перфорација, укоричување

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

Delivery notes A4

Content :

Dimensions :

Material :

Printing :

100 sheets + cover

210 x 297 mm

NCR 70 g/m2 + semi-coated 250 g/m2

one color  1/0

perforation, binding

10000

10000

10000

10000

10000

10000

Побарај понуда

Ask for a quote

Обем :

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

50

300

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

Content :

Dimensions :

Material :

Printing :

Ask for a quote

Вашето лого и податоци на испратницата на едноставен, ефикасен и економичен начин оставаат белег на Вашиот бизнис идентитет. Имате можост да изберете разни варијанти на печат согласно потребите - колор , двобоен или еднобоен. Испратниците најчесто се укоричуваат во облик на А5 блокчиња со перфорирани страни од самокопирна хартија (NCR).


Побарајте понуда според Ваша спецификација или изберете некоја опција од нашата референтна спецификација во прилог.

Your logo and data on the delivery note leave a mark on your business identity in a simple, efficient and economical way. You have the opportunity to choose different variants of the stamp according to your needs - color, two-color or one-color. Mailings are usually bound in the form of A5 pads with perforated sides of self-copying paper.


Request an offer according to your specification or choose an option from our reference specification attached.

Аркус Дизајн д.о.о. го задржува правото да направи измени и дополнувања на објавените ценовници во секое време и без претходна најава.

LOADING1.gif
bottom of page