top of page
Make It
Make It
Make It
Make It

Каталог A4-8 стр.

КОЛИЧИНА

8 страни + корица

210 x 297 mm

кунсдрук 130 g/m2 + 200 g/m2

колор 4/4 двостран печат

хефтање, обрез

Обем :

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

ЦЕНА

Catalogue A4-8 pages

Content :

Dimensions :

Material :

Printing :

Finishing :

8 pages + cover

210 x 297 mm

coated paper 130 g/m2 + 200 g/m2

cmyk 4/4

stapling

50

300

500

1000

2000

3000

Ask for a quote

Побарај понуда

Каталог A4-16 стр.

Обем :

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

16 страни + корица

210 x 297 mm

кунсдрук 130 g/m2 + 200 g/m2

колор 4/4 двостран печат

хефтање, обрез

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

Catalogue A4-16 pages

Content :

Dimensions :

Material :

Printing :

Finishing :

16 pages + cover

210 x 297 mm

coated paper 130 g/m2 + 200 g/m2

cmyk 4/4

stapling

10000

10000

10000

10000

10000

10000

Побарај понуда

Ask for a quote

Каталог А4-24 стр.

Обем :

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

24 страни + корица

210 x 297 mm

кунсдрук 130 g/m2 + 200 g/m2

колор 4/4 двострано

хефтање, обрез

50

300

500

1000

2000

3000

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

Catalogue A4-24 pages

Content :

Dimensions :

Material :

Printing :

Finishing :

24 pages + cover

210 x 297 mm

coated paper 130 g/m2 + 200 g/m2

cmyk 4/4

stapling

Побарај понуда

Ask for a quote

Каталог е погоден медиум кога имате потреба да опишете повеќе производи или услуги на подетален начин. Може да се искористи и како репрезентативно и комплетно портфолио на Вашиот бизнис. Најчест избор на формат е A4 или В4, со обем од 24 страници и повеќе. Поврзувањето на страниците може да биде со хефтање или со лепење на биндер. Кориците обично се изработуваат од кунсдрук со поголема грамажа, а доработките како пластифицирање, парцијално лакирање или отисок со фолија даваат дополнителна убавина на продуктот.

Побарајте понуда според Ваша спецификација или изберете некоја опција од нашата референтна спецификација во прилог.

A catalog is a suitable medium when you need to describe more products or services in a more detailed way. It can also be used as a representative and complete portfolio of your business. The most common choice of format is A4 or B4, with a volume of 24 pages and more. The binding of the pages can be by stapling or gluing to a binder. Covers are usually made of heavier-weight kunsdruk, and finishing touches such as plasticizing, partial varnishing or printing with foil give additional beauty to the product.


Request an offer according to your specification or choose an option from our reference specification attached.

Аркус Дизајн д.о.о. го задржува правото да направи измени и дополнувања на објавените ценовници во секое време и без претходна најава.

LOADING1.gif
bottom of page