top of page
Make It
Make It
Make It
Make It

Коверт америкен

КОЛИЧИНА

110 x 230 mm

хартија 80 g/m2

колор 4/0 еднострано

Формат :

Материјал :

Печат :

ЦЕНА

Envelope american

Dimensions :

Material :

Printing :

110 x 230 mm

paper 80 g/m2

cmyk 4/0

50

100

300

500

1000

Ask for a quote

Побарај понуда

Коверт C5

Формат :

Материјал :

Печат :

160 x 220 mm

хартија 80 g/m2

колор 4/0 еднострано

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

Envelope C5

Dimensions :

Material :

Printing :

160 x 220 mm

paper 80 g/m2

cmyk 4/0

10000

10000

10000

10000

10000

10000

Побарај понуда

Ask for a quote

Коверт C4

Формат :

Материјал :

Печат :

220 x 320 mm

хартија 80 g/m2

колор 4/0 еднострано

50

100

300

500

1000

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

Envelope C4

Dimensions :

Material :

Printing :

220 x 320 mm

paper 80 g/m2

cmyk 4/0

Побарај понуда

Ask for a quote

Зависно од потребите и намената, можете да изберете печатење врз веќе готов коверт во некој од стандардизираните формати (америкен, А5, В5, А4, Б4 ) или да нарачате специфичен коверт според Ваши потреби во произволен формат, облик и материјал. Доработките како пластифицирање, парцијално лакирање или отисок со фолија даваат дополнителен квалитет на продуктот.

Побарајте понуда според Ваша спецификација или изберете некоја опција од нашата референтна спецификација во прилог.

Depending on your needs and purpose, you can choose to print on a ready-made envelope in one of the standardized formats (American, A5, B5, A4, B4) or order a specific envelope according to your needs in an arbitrary format, shape and material. Finishings such as plasticizing, partial varnishing or printing with foil give additional quality to the product.


Request an offer according to your specification or choose an option from our reference specification attached.

Аркус Дизајн д.о.о. го задржува правото да направи измени и дополнувања на објавените ценовници во секое време и без претходна најава.

LOADING1.gif
bottom of page