top of page
Make It
Make It
Make It
Make It

Кутија / штанц форма B4

КОЛИЧИНА

во рамки на 240 x 340 mm 

кунсдрук 350 g/m2

колор 4/0

штанцање, лепење

Штанц-форма :

Материјал :

Печат :

Доработка :

ЦЕНА

Box / die form B4

Dimensions :

Material :

Printing :

240 x 340 mm scheme

coated paper 350 g/m2

cmyk 4/0

die cutting, glueing

50

100

300

500

1000

3000

Ask for a quote

Побарај понуда

Кутија / штанц форма B3

Штанц-форма :

Материјал :

Печат :

Доработка :

во рамки на 320 x 480 mm 

кунсдрук 350 g/m2

колор 4/0

штанцање, лепење

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

Box / die form B3

Dimensions :

Material :

Printing :

320 x 480 mm scheme

coated paper 350 g/m2

cmyk 4/0

die cutting, glueing

10000

10000

10000

10000

10000

10000

Побарај понуда

.

Ask for a quote

Кутија / штанц форма B2

Штанц-форма :

Материјал :

Печат :

Доработка :

во рамки на 480 x 680 mm 

кунсдрук 170 g/m2 + микровал

колор 4/0

штанцање, лепење

300

500

1000

2000

3000

5000

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

Box / die form B2

Dimensions :

Material :

Printing :

480 x 680 mm scheme

coated paper 170 g/m2 + corrugated paper

cmyk 4/0

die-cutting, glueing

Побарај понуда

Ask for a quote

Квалитетна и убаво брендирана кутија му дава дополнителна вредност, препознатливост и квалитет на Вашиот финален производ. Современите маркетинг истражувања покажуваат дека квалитетната и оригиналната амбалажа најчесто е одлучувачкиот фактор за финален избор на продукт од страна на крајниот потрошувач. Кај нас имате можност да изработите кутија која најсоодветно ќе одговара на Вашите потреби. Изборот е голем, во зависност од типот на материјал, брендирање, доработка и секако намена. Доработките како пластифицирање, парцијално лакирање или отисок со фолија даваат дополнителен квалитет на продуктот.


Побарајте понуда според Ваша спецификација или изберете некоја опција од нашата референтна спецификација во прилог.

A high-quality and beautifully branded box gives additional value, recognition and quality to your final product. Modern marketing research shows that quality and original packaging is often the decisive factor for the final choice of a product by the end consumer. With us, you have the opportunity to make a box that will best suit your needs. The choice is large, depending on the type of material, branding, finishing and, of course, purpose. Finishes such as plasticizing, partial varnishing or printing with foil give additional quality to the product.


Request an offer according to your specification or choose an option from our reference specification attached.

Аркус Дизајн д.о.о. го задржува правото да направи измени и дополнувања на објавените ценовници во секое време и без претходна најава.

LOADING1.gif
bottom of page