top of page
Make It
Make It
Make It
Make It

Меморандум A4- 2/0

КОЛИЧИНА

210 x 297 mm

хартија 80 g/m2

две бои 2/0 еднострано

обрез

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

ЦЕНА

Invoice A4-2/0

Dimensions :

Material :

Printing :

Finishing :

210 x 297 mm

printer paper 80 g/m2

two colors 2/0

/

300

500

1000

3000

5000

10000

Ask for a quote

Побарај понуда

Меморандум A4- 4/0

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

210 x 297 mm

хартија 90 g/m2

колор 4/0 еднострано

обрез

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

Invoice A4-4/0

Dimensions :

Material :

Printing :

Finishing :

10000

10000

10000

10000

10000

10000

Побарај понуда

Ask for a quote

Меморандум A4-4/4

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

210 x 297 mm

хартија 110 g/m2

колор 4/4 двострано

обрез

300

500

1000

3000

5000

10000

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

Invoice A4-4/4

Dimensions :

Material :

Printing :

Finishing :

Побарај понуда

Ask for a quote

Меморандумот е потрошен материјал во секојдневното формално корпоративно комуницирање. Вашето лого и податоци на меморандумот на едноставен, ефикасен и економичен начин оставаат белег на Вашиот бизнис идентитет. Имате можост да изберете разни варијанти на меморандум согласно потребите - колор , двобоен или еднобоен, на стандарна офсетна хартија или висококвалитетни материјали, согласно потребите и намената. Доработките како парцијално лакирање или отисок со фолија даваат дополнителен квалитет на продуктот.

Побарајте понуда според Ваша спецификација или изберете некоја опција од нашата референтна спецификација во прилог.

A memo is consumable material in everyday formal corporate communication. Your logo and data on the letterhead leave a mark on your business identity in a simple, efficient and economical way. You have the opportunity to choose various letterhead variants according to your needs - color, two-color or one-color, on standard offset paper or high-quality materials, according to your needs and purpose. Finishes such as partial varnishing or printing with foil give additional quality to the product.


Request an offer according to your specification or choose an option from our reference specification attached.

Аркус Дизајн д.о.о. го задржува правото да направи измени и дополнувања на објавените ценовници во секое време и без претходна најава.

LOADING1.gif
bottom of page