top of page
Make It
Make It
Make It
Make It

Постер А3

КОЛИЧИНА

310 x 425 mm

кунсдрук 115 g/m2

колор 4/0 еднострано

обрез

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

ЦЕНА

Poster A3

Dimensions :

Material :

Printing :

Finishing :

310 x 425 mm

coated paper 115 g/m2

color 4/0

/

50

300

500

1000

3000

5000

Ask for a quote

Побарај понуда

Постер А2

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

630 x 425 mm

кунсдрук 115 g/m2

колор 4/0 еднострано

обрез

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

Poster A2

Dimensions :

Material :

Printing :

Finishing :

630 x 425 mm

coated paper 115 g/m2

color 4/0

/

10000

10000

10000

10000

10000

10000

Побарај понуда

Ask for a quote

Постер B2

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

695 x 485 mm

кунсдрук 115 g/m2

колор 4/0 еднострано

обрез

300

500

1000

2000

3000

5000

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

Poster B2

Dimensions :

Material :

Printing :

Finishing :

695 x 485 mm

coated paper 115 g/m2

color 4/0

/

Побарај понуда

Ask for a quote

Постер е медуим за директен и впечатлив пренос на маркетинг порака до целната група. Погоден е за локации каде има поголема фрекфенција на луѓе и лесна воочливост. Спореден со другите медиуми за оваа намена , сеуште е незаменлив според ефикасноста и цената за произведување. Најчест избор на формат е В2 или В3.

Побарајте понуда според Ваша спецификација или изберете некоја опција од нашата референтна спецификација во прилог.

A poster is a medium for direct and impressive transmission of a marketing message to the target group. It is suitable for locations where there is a higher frequency of people and easy visibility. Compared to other media for this purpose, it is still irreplaceable in terms of efficiency and production cost. The most common choice of format is B2 or B3.


Request an offer according to your specification or choose an option from our reference specification attached.

Аркус Дизајн д.о.о. го задржува правото да направи измени и дополнувања на објавените ценовници во секое време и без претходна најава.

LOADING1.gif
bottom of page