top of page
Make It
Make It
Make It
Make It

Списание A4-24 стр.

КОЛИЧИНА

24 страни + корица

210 x 297 mm

кунсдрук 90 g/m2 + 130 g/m2

колор 4/4 двостранo

хефтање, обрез

Обем :

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

ЦЕНА

Journal A4-24 pages

Content :

Dimensions :

Material :

Printing :

Finishing :

24 pages + cover

210 x 297 mm

coated paper 90 g/m2 + 130 g/m2

cmyk 4/4

stapling

300

500

1000

2000

3000

5000

Ask for a quote

Побарај понуда

Списание A4-32 стр.

Обем :

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

32 страни + корица

210 x 297 mm

кунсдрук 90 g/m2 + 130 g/m2

колор 4/4 двостран печат

хефтање, обрез

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

Journal A4-32 pages

Content :

Dimensions :

Material :

Printing :

Finishing :

32 pages + cover

210 x 297 mm

coated paper 90 g/m2 + 130 g/m2

cmyk 4/4

stapling

10000

10000

10000

10000

10000

10000

Побарај понуда

Ask for a quote

Списание A4-64 стр.

Обем :

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

64 страни + корица

210 x 297 mm

кунсдрук 90 g/m2 + 130 g/m2

колор 4/4 двострано

хефтање, обрез

300

500

1000

2000

3000

5000

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

Journal A4-64 pages

Content :

Dimensions :

Material :

Printing :

Finishing :

64 pages + cover

210 x 297 mm

coated paper 90 g/m2 + 130 g/m2

cmyk 4/4

stapling

Побарај понуда

Ask for a quote

Списанието како извор на информации или интересни четива за одредена интересна група остава најсилен впечаток и сериозност на пристапот кога е во печатен облик. Ние поседуваме современа опрема и долгогодишно искуство да го пренесеме авторскиот труд од пишан збор во еден модерен печатен медиум. Најчест избор на формат е A4, со обем од 32 страници и повеќе. Поврзувањето на страниците може да биде со хефтање или со лепење на биндер. Кориците обично се изработуваат од кунсдрук со поголема грамажа, а доработките како пластифицирање, парцијално лакирање или отисок со фолија даваат дополнителна убавина на продуктот.

Побарајте понуда според Ваша спецификација или изберете некоја опција од нашата референтна спецификација во прилог.

A magazine as a source of information or interesting reading for a certain interest group leaves the strongest impression and seriousness of approach when it is in printed form. We have modern equipment and many years of experience to transfer the author's work from the written word to a modern printed medium. The most common choice of format is A4, with a volume of 32 pages and more. The binding of the pages can be by stapling or gluing to a binder. Covers are usually made of heavier-weight kunsdruk, and finishing touches such as plasticizing, partial varnishing or printing with foil give additional beauty to the product.


Request an offer according to your specification or choose an option from our reference specification attached.

Аркус Дизајн д.о.о. го задржува правото да направи измени и дополнувања на објавените ценовници во секое време и без претходна најава.

LOADING1.gif
bottom of page